Stacja Kontroli Pojazdów

Wykonujemy badania techniczne samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz motocykli i ciągników rolniczych. Badania przeprowadzamy w hali wyposażonej w urządzenia diagnostyczne najnowszej generacji.

Zespół profesjonalnych diagnostów zapewni dokładną kontrolę pojazdu. Badania techniczne przeprowadzimy szybko, dokładnie i profesjonalnie. Każdy klient może liczyć na rzetelną odpowiedź na każde pytanie dotyczące stanu technicznego pojazdu.
Okresowe badania techniczne obejmują:

 • samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony,
 • motocykle,
 • ciągniki rolnicze i samochodowe,
 • przyczepy,
 • pojazdy uprzywilejowane i taksówki,
 • pojazdy do nauki jazdy i egzaminowania,
 • motorowery,
 • pojazdy sprowadzone z zagranicy.

Prowadzimy też dodatkowe badania techniczne:

 • pojazdów z instalacją gazową,
 • pojazdów uczestniczących w kolizji drogowej,
 • pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy,
 • pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym,
 • pojazdów w których dokonano zmian konstrukcyjnych.

Oferujemy także usługi diagnostyczne:

 • pomiar i regulacja świateł,
 • sprawdzenie skuteczności amortyzatorów,
 • sprawdzenie sprawności hamulców,
 • sprawdzenie stanu zawieszenia,
 • analiza spalin w samochodach z napędem benzynowym,
 • pomiar zadymienia w samochodach z napędem diesla,
 • sprawdzenie przepuszczalności światła szyb samochodowych,
 • sprawdzenie stanu ogumienia i ciśnienia w oponach.

Do sprawdzania i ustawiania zbieżności używamy bardzo nowoczesnego, bezprzewodowego urządzenia „Launch X631+”, pozwalającego na ustawienie geometrii przedniego i tylnego zawieszenia w pojazdach na kołach od 13 do 22 cali.

 

Orientacyjnie załączamy cennik usług SKP (fragmenty):

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami) Cennik obowiązuje od 29.10.2004 r.

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.22 motorower 50,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00
– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) 21,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) 41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) 255,00

 

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

3) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

4) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga – użyte w tekście skróty oznaczają:

 • m.w.   – masa własna pojazdu,
 • d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

UWAGA!

W przypadku dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o terminie następnego badania technicznego do ceny należy doliczyć opłatę w wysokości 1 PLN (Opłata CEPiK). Podstawa prawna: rozporządzenie MSW z dnia 25 czerwca 2014 (Dz.U. 2014r. poz. 852)

Komentowanie jest wyłączone